ZÁCHRANNÉ STANICE

Táto stránka je súčasťou projektu Záchranných staníc,
ktorý je spolufinancovaný Európskou Úniou /ERDF/.
003002001
003002001
 Investícia do Vašej budúcnosti
ZÁCHRANNÉ STANICE
009
008
007
006
005
004
dropie
havran
sopsr
zazriva
ulfkv
zoo

Názov projektu: Sieť záchranných staníc

Cieľ projektu:  Sprevádzkovanie jednotnej centrálne koordinovanej siete záchranných staníc (chovné a rehabilitačné stanice) pre dočasne a trvale hendikepované živočíchy pôvodnej fauny Slovenska.

Finančný zdroj: Operačný program Životné prostredie

ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a ŠR (Štátny rozpočet)

Programová štruktúra: Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačné ciele: 5.2  Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov a 5.3. Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Kód ITMS: 24150120034

Termín realizácie projektu:  február 2010 – február 2015

Go to top